بایگانی نوشته‌ها


اندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

اندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

Ultrasonography measurement of glottic transverse diameter and subglottic diameter to predict endotracheal tube size in children: a prospective cohort studyاندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله