چکیده اجزاي کليدي  احیای قلبی ریوی  با کيفيت بالا براي ارائه دهندگان اقدامات اولیه احیا  BLS

Summary of Components of High-Quality Cardiopulmonary Resuscitation


احیاِی قلبی ریوی