تازه های مقالات بیهوشی


News of anesthesia articles


خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی بدنبال استفاده از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون

خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی بدنبال استفاده از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون

ارتباط استفاده اختصاصی از فنیل افرین حین عمل برای درمان افت فشار خون با خطر آسیب حاد کلیه پس از جراحی غیرقلبی

متادون برنامه ریزی شده نیاز کلی به مواد مخدری را پس از فیوژن خلفی ستون فقرات کودکان کاهش می دهد: یک سری مطالعه تک مرکزی  گذشته نگر

متادون برنامه ریزی شده نیاز کلی به مواد مخدری را پس از فیوژن خلفی ستون فقرات کودکان کاهش می دهد: یک سری مطالعه تک مرکزی گذشته نگر

پروتکلی با دوزهای متادون حین عمل و برنامه ریزی شده بعد از عمل باعث کاهش 45 درصدی مصرف مواد مخدری در مقایسه با پروتکل مبتنی بر PCA با بی دردی مشابه پس از فیوژن خلفی ستون فقرات در کودکان شد

اندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

اندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

Ultrasonography measurement of glottic transverse diameter and subglottic diameter to predict endotracheal tube size in children: a prospective cohort studyاندازه گیری سونوگرافی قطر عرضی گلوت و قطر ساب گلوت برای پیش بینی اندازه لوله داخل تراشه در کودکان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله