این پروژه بهبود با کاهش سطح نویز دسی بل در هنگام خروج از بیهوشی همراه بود. ما یک فرآیند را تقویت کردیم و تغییر فرهنگ را در یک بیمارستان آکادمیک اطفال تشویق کردیم تا ایمنی مراقبت خود را افزایش دهیم

The emergence noise reduction quality improvement initiative to enhance patient safety and quality of care

Christy J. Crockett,Veronica E. Nylander,Elizabeth J. Wooten,Carrie C. Menser

First published: 05 September 2022

 

https://doi.org/10.1111/pan.14553

This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process, which may lead to differences between this version and the Version of Record. Please cite this article as doi:10.1111/pan.14553

Abstract


Background


Operating room noise levels may hinder staff communication and cause distractions for providers, endangering patient safety. Owing to concerns of unacceptable noise levels during emergence from general anesthesia, our institution developed a quality improvement project. The SMART aim of this initiative was to decrease the average decibel noise level measured during emergence from general anesthesia in our operating rooms from 65.65 to 63 decibels and the maximum decibel noise level from 81.64 to 75 decibels over approximately 3 months.


Methods


A multidisciplinary team completed this project utilizing improvement science methodology from The Model for Improvement, including interventions tested via Plan-Do-Study-Act cycles. Data were measured, collected manually, and entered in an Excel spreadsheet. Data were analyzed using statistical process control methods, including a Run Chart. Our measures were the average and maximum decibel noise levels during emergence from general anesthesia.


Results


Several interventions were associated with a decrease in the average and maximum decibel noise levels. Interventions included educational presentations to perioperative staff; the operating room nurse taking the role of pausing any music; and the utilization of an audible and visual decibel alarm meter to sound and blink lights when the noise level is too high. During the initiative, the average (and maximum) decibel noise levels during emergence from general anesthesia in our operating rooms decreased from 65.65 (81.84) to 61.5 (76.44).


Conclusions


This improvement project was associated with a decrease in decibel noise levels during emergence. We enhanced a process and encouraged culture change at an academic pediatric hospital to enhance the safety of our carehttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pan.14553