کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

Scalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip and
scalpel blade characteristics

نتیجه گیری :

مطالعه ما نشان مي‌دهد که تجهيزات توصيه‌شده در Plan D براي eFONA ممکن است نياز به بررسي در مورد مشخصات آنها داشته باشند. در بيماراني که دور گردن بزرگ‌تر و غشای کریکوتیروئید ( CTM   ) عميق‌تر قرار دارند، هم اسکالپل و هم نوک کود بوژی ممکن است نتوانند به لومن راه هوايي برسند. پذيرفته شده است که بوژی eFONA يک موقعيت پرفشار و پرخطر است و از اين نظر بسيار مهم است که متخصصان بيهوشي در کريکوتيروئيدوتومي آموزش ببينند. آموزش مکرر در شبيه سازي، مانکن ها  مي تواند منجر به موفقيت بهتر در بوژی eFONA شود [4،5]. همچنين درک فرآيند تصميم‌گيري و نه فقط جنبه‌هاي فني درگير در عملکرد eFONA مهم است. تجهيزات موجود در مؤسسات آنها ممکن است ميزان موفقيت را هنگام انجام اين روش در شرايط اضطراري بهبود بخشد  . کریکوتیروئیدوتومی با بوژی ،تراکئوستومی با بوژی 

مرجع :  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210844021001106

 پوشه  مقاله :   S2210844021001106.pdf

فیلم آموزشی کریکوتیروئیدوتومی اورژانسی با استفاده از تیغ جراحی و بوژی :   https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

فیلم ها و سایت های آموزشی کریکوتیروئیدوتومی  : https://www.paediatricemergencies.com/intubationcourse/course-manual/cricothyroidotomy/

https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

 خرید بوژی راه هوایی  :https://medkara.com/product-12


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی :  مجموعه عکس ها

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی : مجموعه عکس ها

https://www.researchgate.net/publication/325453644_A_bench_study_comparing_Scalpel-Bougie_technique_versus_Cannula-to-Melker_technique_for_emergency_cricothyroidotomy_in_a_porcine_model

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیدهScalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip andscalpel blade characteristics

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها