کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

Scalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip and
scalpel blade characteristics

نتیجه گیری :

مطالعه ما نشان مي‌دهد که تجهيزات توصيه‌شده در Plan D براي eFONA ممکن است نياز به بررسي در مورد مشخصات آنها داشته باشند. در بيماراني که دور گردن بزرگ‌تر و غشای کریکوتیروئید ( CTM   ) عميق‌تر قرار دارند، هم اسکالپل و هم نوک کود بوژی ممکن است نتوانند به لومن راه هوايي برسند. پذيرفته شده است که بوژی eFONA يک موقعيت پرفشار و پرخطر است و از اين نظر بسيار مهم است که متخصصان بيهوشي در کريکوتيروئيدوتومي آموزش ببينند. آموزش مکرر در شبيه سازي، مانکن ها  مي تواند منجر به موفقيت بهتر در بوژی eFONA شود [4،5]. همچنين درک فرآيند تصميم‌گيري و نه فقط جنبه‌هاي فني درگير در عملکرد eFONA مهم است. تجهيزات موجود در مؤسسات آنها ممکن است ميزان موفقيت را هنگام انجام اين روش در شرايط اضطراري بهبود بخشد  . کریکوتیروئیدوتومی با بوژی ،تراکئوستومی با بوژی 

مرجع :  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210844021001106

 پوشه  مقاله :   S2210844021001106.pdf

فیلم آموزشی کریکوتیروئیدوتومی اورژانسی با استفاده از تیغ جراحی و بوژی :   https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

فیلم ها و سایت های آموزشی کریکوتیروئیدوتومی  : https://www.paediatricemergencies.com/intubationcourse/course-manual/cricothyroidotomy/

https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

 خرید بوژی راه هوایی  :https://medkara.com/product-12


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی :  مجموعه عکس ها

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی : مجموعه عکس ها

https://www.researchgate.net/publication/325453644_A_bench_study_comparing_Scalpel-Bougie_technique_versus_Cannula-to-Melker_technique_for_emergency_cricothyroidotomy_in_a_porcine_model

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیدهScalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip andscalpel blade characteristics

تراکئوستومي پرکوتانئوسPDT 2

تراکئوستومي پرکوتانئوسPDT 2

تراکئوستومي يک راه هوايي است که توسط جراحي ايجاد مي شود و با يک لوله تنفسي يا لوله تراکئوستومي باز نگه داشته مي شود. لوله مستقيماً از طريق يک برش در گردن وارد ناي مي شود. تراکئوستومي را مي توان با يک روش جراحي باز يا يک روش اتساع از راه پوست ( percutaneous dilatational tracheostomy ) ايجاد کرد و مي تواند در اتاق عمل يا کنار بالين بيمار انجام شود. تکنيک باز شامل برش بافت قدامی  جلوی  تراشه و قرار دادن لوله تراکئوستومي تحت دید مستقيم است. تکنيک از راه پوست را مي توان با استفاده از تکنيک سلدينگر اصلاح شده و راهنمايي برونکوسکوپي فیبراپتیک  به سرعت و با خيال راحت در کنار تخت بیمار انجام داد. اين روش با عوارض خونريزي کمتري نسبت به تراکئوستومي باز و عوارض طولاني مدت مشابه همراه است

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله