نتیجه گیری :

مطالعه ما نشان مي‌دهد که تجهيزات توصيه‌شده در Plan D براي eFONA ممکن است نياز به بررسي در مورد مشخصات آنها داشته باشند. در بيماراني که دور گردن بزرگ‌تر و غشای کریکوتیروئید ( CTM   ) عميق‌تر قرار دارند، هم اسکالپل و هم نوک کود بوژی ممکن است نتوانند به لومن راه هوايي برسند. پذيرفته شده است که بوژی eFONA يک موقعيت پرفشار و پرخطر است و از اين نظر بسيار مهم است که متخصصان بيهوشي در کريکوتيروئيدوتومي آموزش ببينند. آموزش مکرر در شبيه سازي، مانکن ها يا مدل هاي جسد مي تواند منجر به موفقيت بهتر در بوژی eFONA شود [4،5]. همچنين درک فرآيند تصميم‌گيري و نه فقط جنبه‌هاي فني درگير در عملکرد eFONA مهم است. تجهيزات موجود در مؤسسات آنها ممکن است ميزان موفقيت را هنگام انجام اين روش در شرايط اضطراري بهبود بخشد ، کریکوتیروئیدوتومی با بوژی ،تراکئوستومی با بوژی 

پوشه قابل دریافت :S2210844021001106.pdf

فیلم آموزشی کریکوتیروئیدوتومی اورژانسی با استفاده از تیغ جراحی و بوژی :   https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

https://youtu.be/SbhEyGIf9Y4

https://worldsurgeryforum.net/Encyclopedia/index.php?title=Cricothyroidotomy_Vs._Tracheostomy

مرجع :   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210844021001106