گاید لوله تراشه INTUBATION STYLET

ترتیب نمایش:

گاید لوله تراشه INTUBATION STYLET

استايلت  لوله تراشه  (کابل راهنما ) يک هدایت کننده  سفت و سخت اما شکل پذیر لوله تراشه است که در داخل لوله داخل تراشه قرار مي گيرد و امکان دستکاري شکل لوله را فراهم مي کند. براي تسهيل عبور لوله تراشه (لوله نای ) از ورودي حنجره مناسب می باشد

  • اول درست استایلت ( سیم راهنما ) را در داخل لوله تراشه ETT بالا تر از نوک آن قرار داده شود
  • نوک  استایلت ( سیم راهنما ) ازسوراخ  انتهای لوله تراشه ETT فراتر نرفته باشد تا خطر آسیب ایاتروژنیک (ترومای  ایاتروژنیک) به داخل نای (تراشه ) افزایش نیابد
  • انتهاي حلقه اي استايلت را در جايي که از رابط 15 ميلي متري لوله ET خارج مي شود 90 درجه خم کنيد تا از سر خوردن تصادفي آن به داخل لوله ET جلوگيري کنيد

استايلت  لوله تراشه - گاید لوله تراشه – کابل لوله تراشه – سیم راهنمای لوله تراشه – استایلت لوله گذاری داخل تراشه – استایلت انتوباسیون – سیم راهنمای لوله نای – گاید لوله تراشه – قیمت  استايلتلوله تراشه   -  قیمت گاید لوله تراشه –  قیمت کابل لوله تراشه – سیم راهنمای لوله تراشه – استایلت لوله گذاری داخل تراشه – استایلت انتوباسیون – سیم راهنمای لوله نای – گاید لوله تراشه - ENDOTRACHEAL INTUBATION STYLET -   intubation stylet - intubating stylet - intubation guide wire - Disposable Endotracheal Intubation Stylet - Sterile Tracheal Intubation Guide Wire – Tracheal tube guide wire   - Tracheal tube guide -

Medical Disposable Guide Wire Intubation Stylet - Disposable sterile adjustable guide wire

دسته‌بندی

لوگوی بله