پیگیری درمان برونکواسپاسم در طی بیهوشی عمومی ، بسیار مهم می باشد و برونکواسپاسم بیهوشی  بایستی سریع درمان شود

برونکواسپاسم ( اسپاسم برونش ) در طی بیهوشی عمومی علل مختلفی دارد که باید  علت ایجاد کننده نیز برطرف شود

جهت درمان برونکواسپاسم  در بیهوشی در مراحل اولیه می توان با تجویز برونکودیلاتور توسط تجهیزات پزشکی مناسب  در مدار تنفسی  و یا مستقیم به داخل لوله تراشه می توان استفاده کرد و سبب بهبود برونکواسپاسم در بیهوشی عمومی موثر می باشد که از فروشگاه مدکارا قابل تهیه است

رابط اسپری استنشاقی دارویی به مدارهای تنفسی بیهوشی و ونتیلاتور (آداپتور MDI)

https://medkara.com/product-358

 

برگرفته از : 

https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-bronchospasm-during-general-

Looseley/49da8351b1940fb55db78899caa4edc7e9de8e81

A PRACTICE OF ANESTHESIA FOR INFANTS AND CHILDREN,  SIXTH EDITION