در بیمارانی که نیاز طولانی مدت به تهویه مکانیکی دارند، می توان تراکئوستومی از راه پوست را با خیال راحت در کنار بالین  بیمارانجام داد. در بیماران مبتلا به کووید-19، این روش را می توان برای به حداقل رساندن تولید آئروسل و قرار گرفتن در معرض کارکنان تغییر داد.فیلم انجام PDT


https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2014884