تراکئوستومی پرکوتانئوس


تراکئوستومي يک راه هوايي است که توسط جراحي ايجاد مي شود و با يک لوله تنفسي يا لوله تراکئوستومي باز نگه داشته مي شود. لوله مستقيماً از طريق يک برش در گردن وارد ناي مي شود. تراکئوستومي را مي توان با يک روش جراحي باز يا يک روش اتساع از راه پوست ( percutaneous dilatational tracheostomy ) ايجاد کرد و مي تواند در اتاق عمل يا کنار بالين بيمار انجام شود. تکنيک باز شامل برش بافت قدامی  جلوی  تراشه و قرار دادن لوله تراکئوستومي تحت دید مستقيم است. تکنيک از راه پوست را مي توان با استفاده از تکنيک سلدينگر ( modified Seldinger ) اصلاح شده و راهنمايي برونکوسکوپي فیبراپتیک  به سرعت و با خيال راحت در کنار تخت بیمار انجام داد. اين روش با عوارض خونريزي کمتري نسبت به تراکئوستومي باز و عوارض طولاني مدت مشابه همراه است

فایل پی دی اف مقاله

nejmvcm2014884.pdf

کیت تراکئوستومی (PDT)Primed Percutaneous dilatational tracheostomy

https://medkara.com/product-394

 ویدئوی آموزشی انجام تراکئوستومی  پرکوتانئوس ( percutaneous dilatational tracheostomy )


Percutaneous Tracheostomy

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2014884کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی :  مجموعه عکس ها

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی : مجموعه عکس ها

https://www.researchgate.net/publication/325453644_A_bench_study_comparing_Scalpel-Bougie_technique_versus_Cannula-to-Melker_technique_for_emergency_cricothyroidotomy_in_a_porcine_model

تراکئوستومي پرکوتانئوس

تراکئوستومي پرکوتانئوس

تراکئوستومي يک راه هوايي است که توسط جراحي ايجاد مي شود و با يک لوله تنفسي يا لوله تراکئوستومي باز نگه داشته مي شود. لوله مستقيماً از طريق يک برش در گردن وارد ناي مي شود. تراکئوستومي را مي توان با يک روش جراحي باز يا يک روش اتساع از راه پوست ( percutaneous dilatational tracheostomy ) ايجاد کرد و مي تواند در اتاق عمل يا کنار بالين بيمار انجام شود. تکنيک باز شامل برش بافت قدامی  جلوی  تراشه و قرار دادن لوله تراکئوستومي تحت دید مستقيم است. تکنيک از راه پوست را مي توان با استفاده از تکنيک سلدينگر اصلاح شده و راهنمايي برونکوسکوپي فیبراپتیک  به سرعت و با خيال راحت در کنار تخت بیمار انجام داد. اين روش با عوارض خونريزي کمتري نسبت به تراکئوستومي باز و عوارض طولاني مدت مشابه همراه است

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها