جدول داروهای احیای کودکان

برای کودکان با آسیستول یا برادی کاردی علامت دار همراه با افت فشار خون شدید، اپی نفرین داروی انتخابی است

For children with asystole or symptomatic bradycardia associated with severe hypotension, epinephrine is the medication of choicehttps://www.childrens.health.qld.gov.au/wp-content/uploads/PDF/research/STORK/Paediatric-Infusion-Guideline.pdf

CHQ-Childrens-resuscitation-emergency-drug-dosage-book-how-to-use.pdf

جدول داروهای احیای کودکان