دوزهای داروهای  معمول پره مدیکاسیون ( پیش داروی ) بیهوشی کودکان  و میزان میدازولام خوراکی و میزان کتامین خوراکی

Doses of Drugs Commonly Administered for Premedication

منبع :

 A practice of anesthesia for infants and children / [edited by] Charles Coté, Jerrold Lerman,Brian J. Anderson,SIXTH EDITION