آخرین دستورالعمل انجمن بیهوشی آمریکا   AHA 2022برای مدیریت راه هوایی مشکل

2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway2022 American Society of Anesthesiologists Guidelines for Difficult Airway.pdf

الگوریتم راه هوایی دشوار: بزرگسالان

Difficult airway algorithm: Adult patientsالگوریتم راه هوایی دشوار:  کودکان

Difficult airway algorithm: Pediatric patients