بایگانی نوشته‌ها


کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی :  مجموعه عکس ها

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل) با بوژی : مجموعه عکس ها

https://www.researchgate.net/publication/325453644_A_bench_study_comparing_Scalpel-Bougie_technique_versus_Cannula-to-Melker_technique_for_emergency_cricothyroidotomy_in_a_porcine_model

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیده

کریکوتیروئیدوتومی با تیغ جراحی (اسکالپل): اهمیت ویژگی های  تیغ جراحی (اسکالپل) و نوک بوژی با نوک گرد و خمیدهScalpel cricothyroidotomy: The importance of bougie coude tip andscalpel blade characteristics

نکته های آموزش بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
لوگوی بله