وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي :    https://behdasht.gov.ir/  

معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي :  https://medcare.behdasht.gov.ir/ 

سازمان غذا و دارو :       https://www.fda.gov.ir/

اداره کل تجهيزات پزشکي :  http://www.imed.ir/

شرکت هاي  توزيع کننده هاي مجاز  - توزيعي و اصناف : http://report.imed.ir/additionals/AllAllowedDist.aspx

وارد کنندگان تجهیزات پزشکی : http://report.imed.ir/Additionals/srchconfirmedimedcompany.aspx

معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي : http://dme.behdasht.gov.ir/

دانشگاه علوم پزشکي قزوين :  https://qums.ac.ir/

لیست سامانه های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :   https://qums.ac.ir/fa-IR/qums.ac/9552/

دانشگاه علوم پزشکي قزوين  گروه بیهوشی : https://vce.qums.ac.ir/fa-IR/medicine.qums.ac/13340

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي کشــور : https://ircme.ir/

سایت بهین یاب وزارت صنایع : https://behinyab.ir/auth/sso/login

https://e-safe-anaesthesia.org/

ژورنال بیهوشی اطفال : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14609592

مراقبت و ساکشن لوله تراکئوستومي : https://www.hopkinsmedicine.org/tracheostomy