نبولایزر درمانی Nebuliser Therapy

ترتیب نمایش:

نبولایزر درمانی Nebuliser Therapy


يک نبولايزر داروي مايع را به قطرات ريز (به شکل آئروسل يا غبار) تبديل مي کند که از طريق يک دهاني يا ماسک استنشاق مي شود. نبولايزرها را مي توان براي تحويل انواع بسياري از داروها استفاده کرد. داروها و رطوبت به کنترل مشکلات تنفسي مانند خس خس کمک مي کند و به شل شدن ترشحات ريه کمک مي کند.

که هم توسط منبع اکسیژن برای ایجاد قطرات ريز (به شکل آئروسل يا غبار) استفاده شود و یا توسط یک کمپرسور هوای کوچک هوای فشرده مورد نیاز جهت ایجاد قطرات ريز (به شکل آئروسل يا غبار) دارو و یا رطوبت ایجاد می شود.

ممکن است به جاي ساير استنشاق ها از نبولايزر استفاده شود.

 يک نبولايزر برقی توسط يک کمپرسور هوا تغذيه مي شود که به پريز برق متصل مي شود

ماسک نبولایزر - ماسک  اکسیژن نبولایزر -


نبولایزر درمانی -  نبولایزر تراپی  - Nebulizer Therapy - 

لوگوی بله